Stypendia LAL:

Chcemy umożliwić naukę w LAL osobom o ponadprzeciętnych umiejętnościach i ambicjach, dla których czesne mogłoby być barierą przed podjęciem nauki w naszym liceum. Jeśli masz pomysł na siebie, masz już osiągnięcia i plany swojego rozwoju, możesz starać się o nasze stypendium naukowe. Stypendium może pokryć do 100% czesnego w zależności od sytuacji materialnej rodziny.

Osoby, które są laureatami lub finalistami konkursów kuratoryjnych w 7 lub 8 klasie i przejdą rekrutację do LAL automatycznie otrzymają stypendium w wysokości 10% czesnego.

Procedura

O stypendium w postaci obniżenia czesnego można ubiegać się w trakcie corocznej, głównej rekrutacji, która rozpoczyna się w styczniu.

Ogłoszenie wyników

Osoby, które przejdą drugi etap rekrutacji głównej i zostaną zakwalifikowane do stypendium  zostaną poproszone o przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów obojga rodziców za poprzedni rok kalendarzowy. Na tej podstawie zostanie określona wysokość stypendium.

Wysokość stypendium na rok szkolny 2024-25 będzie uzależniona od kryterium dochodowego, z którego założeniami możesz zapoznać się poniżej.

 

Wysokość stypendium Kryterium dochodowe
100% Dochód na osobę w rodzinie poniżej 100% mwb*
80% Dochód na osobę w rodzinie między 100-125% mwb
60% Dochód na osobę w rodzinie między 125-150% mwb
40% Dochód na osobę w rodzinie między 150-175% mwb
20% Dochód na osobę w rodzinie między 175-200% mwb
10% Dochód na osobę w rodzinie powyżej 200% mwb

*mwb – minimalne wynagrodzenie brutto 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: rekrutacja.warszawa@lal.edu.pl