Stypendia LAL:

Chcemy umożliwić naukę w LAL osobom o ponadprzeciętnych umiejętnościach i ambicjach, dla których czesne mogłoby być barierą przed podjęciem nauki w naszym liceum. Jeśli masz pomysł na siebie, masz już osiągnięcia i plany swojego rozwoju, możesz starać się o nasze stypendium naukowe. Stypendium może pokryć do 100% czesnego w zależności od sytuacji materialnej rodziny.

Osoby, które są laureatami lub finalistami konkursów kuratoryjnych w 7 lub 8 klasie i przejdą rekrutację do LAL automatycznie otrzymają stypendium w wysokości 10% czesnego.

Procedura

O stypendium można ubiegać się w trakcie corocznej, głównej rekrutacji, która rozpoczyna się w lutym.

Wnioski na rok szkolny 2023-24 zostały już rozpatrzone.

Ogłoszenie wyników

Osoby, które przejdą drugi etap rekrutacji głównej zostaną poproszone o przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów obojga rodziców za poprzedni rok kalendarzowy. Na tej podstawie zostanie określona wysokość stypendium.

Wysokość stypendium będzie uzależniona od kryterium dochodowego, z którego założeniami możesz zapoznać się poniżej.

 

Wysokość stypendium Kryterium dochodowe
100% Dochód na osobę w rodzinie poniżej jednokrotności mwb*
85% Dochód na osobę w rodzinie poniże 150% mwb
70% Dochód na osobę w rodzinie poniżej 200% mwb
50% Dochód na osobę w rodzinie poniżej 250% mwb
25% Dochód na osobę w rodzinie poniżej 300% mwb
15% Dochód na osobę w rodzinie powyżej 300% mwb

*mwb – minimalne wynagrodzenie brutto 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: rekrutacja.warszawa@lal.edu.pl